Transfer 2021-2022

Transfer 2021-2022

Heimadder presenteiren mer eech eisen 3. Transfer firt Saison 2021-2022. Dest ass den Rui Fortes, hen kennt zrek van Givry (B) bei eis op den Norden. Den Rui ass bei eis keen Onbekannten, hen konnt an der Saison 2018-2019 sein Debut bei eis an der 1 Ekip feiren, nodems hen o een Deel van senger Jugend bei eis gespillt hat.
Den Rui wert eis op der Außenverteidjerpositioun vertärken

Welcome Back Rui