Transfer 2021-2022

Transfer 2021-2022

Heimadder presenteiren mer eech eisen 1 Transfer firt Saison 2021-2022. Dest ass den Olivier Dirkes, hen kennt van Husen bei eis an ass 16 Joor aal. Hen hatt di lest 3 Saisoen wel bei eis an der Jugend gespillt an hei sengt Potential gewisen. Den Olli ass een Bande-Spiller an kann zur Nukt o am Sturrem agesatt gen.
Su bleiwen mer eiser Philosophie trei, fir ze probéiren, een Maximum aan Spiller aus eiser Jugend an den 1 EKips Kader anzebannen. Den Olli ass niewent dem Rafael Modesto, den mer wel mi frei bekannt gen haaten, den 2 Spiller en vue firt Saison 2021-2022, den aan 1 Ekip raagefouert get.

Dem Olli wönschen mer alles Gouds an bonne Chance