Coupe FLF

Coupe FLF

Muarren spillen mer fir den 1 Tour van der Coupe FLF em 20h00 zu Stengefort.
 
Stengefort spillt an der 1. Divsioun 2 Bezirk an steet momentan mat 7 Punkten op der 13 van 16 Positiounen.
 
 
Hei fannt der den Link fir op den Terrain: https://goo.gl/maps/wsaYRzvYHkXZYiUD8